Personvernerklæring - arbeidsgivere

Som en del av vårt samarbeid med deg som arbeidsgiver registrerer og behandler Durapart AS personopplysninger om din bedrift og kontaktpersoner. Vi er ansvarlig for at disse opplysningene innhentes og behandles i henhold til gjeldende lovverk. Med behandling menes både registrering, oppslag, bearbeiding og sletting.

Personopplysninger som behandles

Personinformasjon om deg som arbeidsgiver registreres og behandles i vårt saksbehandlingssystem.

Type informasjon som behandles:

Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefon nr., tittel, epostadresse)

Aktivitetsinformasjon (informasjon om praksisplass, praksisaktiviteter til kandidat)

Hvordan informasjonen innhentes

Informasjonen innhentes og registreres på forskjellige måter, både manuelle og automatiske. Personinformasjon innhentes enten på bakgrunn i hjemmel i norsk lov, praksisavtaler eller andre forpliktelser. Dersom dette ikke dekkes skal samtykke innhentes før man kan innhente informasjon, for eksempel ved bruk av bilder.

Formålet med informasjonen som innhentes

Informasjonen som registreres og behandles innhentes for at bedriften skal kunne levere i forhold til våre forpliktelser overfor deg som arbeidsgiver og i forhold til praksiskandidat.

Informasjonen kan ikke benyttes til andre formål.

Hvem kan se eller få tilgang til informasjonen

Det er kun ansatte ved Durapart AS med tjenestelige behov som får tilgang til personinformasjon om deg som arbeidsgiver. Alle ansatte i Durapart har taushetsplikt. I systemer som behandler sensitiv informasjon er det mulig å spore hvem som har lest, gjort endringer eller skrevet ut informasjon.

Lagring av informasjonen

Informasjonen lagres elektronisk på sikre plattformer innenfor EU. Bedriften har klare databehandler avtaler med eksterne leverandører som drifter disse plattformene.

Sletting av informasjonen

Informasjon om praksiskandidat blir anonymisert 12 uker etter avsluttet tiltak hos Durapart.

Informasjon om deg som arbeidsgiver beholdes lenger for senere bruk:

  • Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefon nr., tittel, epostadresse)
  • Aktivitetsinformasjon (informasjon om praksisplass, praksisaktiviteter) 

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart, med følgende unntak:

  • Kopi av praksisavtaler oversendes NAV
  • Oversikt over praksisplasser i bedrift oversendes NAV månedlig
  • Utlevering av informasjon til myndighet dersom loven krever det

Durapart benytter underleverandører til å behandle personopplysninger på vegne av oss, se punkt om lagring.

Rettigheter

Du som registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi registrerer og behandler. Du har også rett til å få vite hvordan disse opplysningene behandles, hvem som har tilgang, og du kan kreve retting, sletting og begrensning av disse opplysningene så sant det ikke er lovpålagte krav som krever behandlingen eller hvor en sletting ikke vil sette bedriften i stand til å oppfylle våre plikter.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til en hver tid trekke samtykke tilbake.

Dersom du mener Durapart AS ikke har overholdt sine plikter i henhold til regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du rette disse til:

Behandlingsansvarlig: Durapart AS           

Karl-Wiggo Jensen                            kwj@durapart.no            97 14 29 02