Slik jobber vi

Profesjonell veiledning

  • hente fram motivasjon for endring
  • belyse valgmuligheter, ressurser, styrker, interesser og ferdigheter
  • gi karriereveiledning for å se nye muligheter i arbeid, utdanning og kompetanseheving. Vi benytter Structured Career Interview  (SCI), Work Interest Explorer (WIE) eller JobPics.
  • konkretisere alternativer og støtte mestringsforsøk
  • koble jobbsøkere med riktig arbeidsgiver
  • gi tett oppfølging så lenge det trengs

 

"Det jeg er mest fornøyd med er at man blir hørt og at vi i samarbeid kom frem til en løsning som er tilfredstillende for både meg og NAV, det vil si at jeg får muligheten til å komme videre i arbeidslivet selv om min jobb offshore ikke lenger er en mulighet. Fått øynene opp for det mangfoldet av jobber som finnes."

Arbeid

Utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø

Utprøving i et skjermet og tilrettelagt miljø er relevant for personer som er svært usikre på yrkesvalg eller som av helsemessige årsaker har behov for en forsiktig tilnærming til arbeid. I våre ulike utprøvingsarenaer utføres tjeneste- og produksjonsoppgaver sammen med ordinært ansatte. Aktuell utprøvingsarena kan også være hos en arbeidsgiver.

Arbeidspraksis hos ordinær arbeidsgiver med sikte på ansettelse.

Vi bruker Supported Employment (SE) trinn 3-5 som metodikk for å få jobbsøkere ut i arbeid.

-      Trinn 3: Finne passende jobb

-      Trinn 4: Samarbeid med arbeidsgiver

-      Trinn 5: Opplæring og trening på og/eller utenom arbeidsplassen

På arbeidsplassen

Vi kartlegger i samarbeid med arbeidsgiver aktuelle arbeidsoppgaver, organisatoriske forhold, kultur, ergonomiske forhold og tilretteleggingsmuligheter. Psykososialt arbeidsmiljø og kultur er sentrale faktorer som er avgjørende for å lykkes i å matche deltaker med arbeidsplass. Opplæring i arbeidsoppgaver, tilrettelegging og utvikling av arbeidsrelaterte ferdigheter foregår i tett dialog og samarbeid med arbeidsgiver eller aktuell medarbeider ved arbeidsplassen.

Ved ansettelse

Veileder vil gjennom hele praksisperioden fortløpende, og sammen med deltaker og arbeidsgiver, vurdere forutsetningene for ansettelse. Veiledere ved Durapart har lang erfaring i å forhandle gode løsninger for å sikre varige og trygge ansettelsesvilkår for våre jobbsøkere. Dette gjelder også tydelig dialog med arbeidsgiver om forutsetningen som ligger til grunn i arbeidstakers behov, for eksempel arbeidstid, lønn og eventuelle tilretteleggingsbehov. Veileder forsikrer seg om at det foreligger en skriftlig arbeidsavtale etter gjeldende juridisk krav.

Fagopplæring

Durapart kan legge til rette for yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning i samarbeid med skole, fylkeskommune og arbeidsgivere.

Durapart har de siste årene hatt lærlinger innenfor Tavlemontørfaget,IKT driftsfag, Salgsmedarbeider, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Profileringsdesigner-faget.

Durapart samarbeider med andre bedrifter som har kompetanse på opplæring. Det er aktuelt i de tilfeller der vi har lærlinger/lærekandidater som kan ta deler av en fagutdanning ved Durapart, og som trenger mer variert praksisopplæring for å oppnå fagbrev. Fagmiljøet på Durapart har utviklet et nettverk med ulike bedrifter, og vi har også erfaring med samarbeid opp mot ulike Opplæringskontor.

Det er flere veier til faglig formell kompetanse. De tre alternativene som er mest aktuelle for arbeidssøkerne er: Lærling, Lærekandidat og Praksiskandidat.