Personvernerklæring - jobbsøker

Durapart AS mottar og behandler personopplysninger om deg som jobbsøker, og er ansvarlig for at disse opplysningene innhentes og behandles i henhold til gjeldende lovverk og databehandleravtale med NAV. Med behandling menes både registrering, oppslag, bearbeiding og sletting.

Personopplysninger som behandles

Som jobbsøker ved Durapart er det en del personinformasjon som registreres og behandles på vegne av NAV. Dette omfatter blant annet:

Kontaktinformasjon, som for eksempel navn, adresse, telefon nr., person nr.

Aktivitetsopplysninger, som for eksempel bestilling fra NAV med vedlegg, rapporter, tiltak, oppholdstid, sluttårsak, fravær og kompetanse)

Det er også systemer hvor du selv registrerer informasjon, det være seg:

  • Læringsplattformer
  • Testverktøy

For disse verktøyene må du selv akseptere betingelsene for bruk.

Det er også andre tekniske systemer som kan innhente personinformasjon, så som:

  • IP adresser (IKT systemer)
  • Bevegelser (kamera på bygg)

Hvordan informasjonen innhentes

Informasjonen innhentes og registreres på forskjellige måter, både manuelle og automatiske. Mesteparten av informasjonen får vi fra NAV. Dersom vi ikke har hjemmel for å innnhente informasjon i gjeldende lovverk eller avtaleverk, eller det er en forutsetning for å levere tjenesten til deg, skal samtykke innhentes før vi kan innhente informasjon.

Formålet med informasjonen som innhentes

Informasjonen som registreres og behandles innhentes for at Durapart skal kunne levere de tjenestene vi har fått i oppdrag å levere.

Informasjon benyttes også for å etterse overholdelse av arbeidsreglement og andre avtalte interne forordninger, samt overholdelse av norsk lov.

Informasjonen kan ikke benyttes til andre formål.

Lagring av informasjonen

Informasjonen lagres elektronisk på sikre plattformer innenfor EU. Bedriften har databehandleravtaler med de som drifter disse plattformene. Der det benyttes eksterne leverandører er det også utarbeidet avtaler som regulerer personinformasjon, så som:

  • Rekrutteringstjenester
  • Kurs og konsulenttjenester

Sletting av informasjonen

Informasjonen slettes innen 12 uker etter at du er avsluttet hos oss. Noe informasjon beholdes lenger for statistikkformål, men denne informasjonen anonymiseres slik at den ikke kan tilbakeføres på deg.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjepart, med følgende unntak:

  • Utlevering av informasjon til myndighet dersom loven krever det
  • NAV – statusrapporter og sluttrapporter knyttet til tjenesten vi leverer
  • Arbeidsgivere ved praksis eller ansettelse – i hovedsak den informasjonen du har gitt i CV.

Dersom ytterligere informasjon skal deles med 3. part skal dette samtykkes av deg.

Durapart benytter underleverandører til å behandle personopplysninger på vegne av bedriften, se punkt om lagring.

Rettigheter

Som jobbsøker hos Durapart har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi registrerer og behandler. Du har også rett til å få vite hvordan disse opplysningene behandles, og kan kreve retting, sletting og begrensning av disse opplysningene så sant det ikke er lovpålagte krav som krever behandlingen.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til en hver tid trekke samtykke tilbake.

Dersom du ønsker innsyn, må du ta kontakt med NAV da det er de som er behandlingsansvarlige for den informasjonen som er registrert på deg.

Dersom du mener Durapart AS ikke har overholdt sine plikter i henhold til regelverket, har du rett til å klage til NAV eller Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan du rette disse til:

NAV                      Behandlingsansvarlig

55 55 33 33

eller

Durapart AS          Databehandler

 

Karl-Wiggo Jensen

kwj@durapart.no

97 14 29 02