Illustrasjonsfoto

Ledelsessystem for kvalitet og miljø

Duraparts ledelsessystem for kvalitet er i henhold til ISO 9001:2015 og er sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Systemet gjelder

  • Attføringstjenester på Krøgenes og Vinterkjær, som leveres i all hovedsak til NAV
  • Durapart Elektro på Krøgenes og Vinterkjær som produserer elektriske systemer og tavler for kunder
  • Profilsenteret på Krøgenes som leverer skiltsystemer og profileringsartikler

Alle standardens krav er gjeldende for organisasjonen, og organisasjonens kontekstprosess fremhever innovasjon som spesielt viktig for videre utvikling av organisasjonen.

Duraparts ledelsessystem for miljø er i henhold til ISO 14001:2015 og er sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Systemet gjelder for de aktiviteter som finnes på bedriftens avdelinger på

  • Krøgenes
  • Vinterkjær,

Systemene er knyttet til bedriftens internkontrollsystem. Duraparts Barnehage er Miljøfyrtårnsertifisert.

Sertifikat

Kvalitets- og miljøpolitikk

Duraparts kvalitets- og miljøpolitikk er basert på våre fire kjerneverdier:
Kundefokus, Respekt for hverandre, Arbeidsglede og Samfunnsansvar.

Kvalitetspolitikk.

Fornøyde kunder
Vi tilstreber fornøyde kunder, både eksterne og interne, ved å levere tjenester og produkter i henhold til kundens ønsker, krav og spesifikasjoner.

Profesjonelle tjenester
I tråd med våre etiske retningslinjer leverer vi individuelle og helhetlige tjenester hvor arbeidssøker er en aktiv deltaker i egen prosess.

Måling og forbedring
Vi måler våre resultater og søker kontinuerlig å forbedre våre tjenester/produkter og prosesser i nært samarbeid med våre samarbeidspartnere.


Miljø- og klimapolitikk.

Tilfredsstille lover og krav
Vi etterlever pålagte lover og forskrifter for miljø.

Informasjon og holdninger
Vi arbeider målrettet med informasjon for å øke bevisstheten blant medarbeidere og samarbeidspartnere om miljø og klimaspørsmål.

Teknologi
Vi tar i bruk tilgjengelig teknologi for å redusere vår miljøbelastning og klimapåvirkning.

Måling og forbedring
Vi overvåker, måler og søker å kontinuerlig forbedre systemer og prosesser slik at bedriftens miljøbelastning til enhver tid minimaliseres og utilsiktede utslipp og forurensning forebygges.